TURISTIČNO DRU©TVO ©MARJE – SAP                                       

 

Lahova 1

1293 ©marje – Sap

Telefon: 051 254 462 in 041 513 839                                                                               

E-mail:  tdsmarjesap@gmail.com

 

VIDEOhttp://www.vimeo.com/2956146


ORGANI:

UPRAVNI ODBOR:

Darja ©tibernik– predsednica

Zdenka Semenič - podpredsednica

Mira Zavir¹ek – tajnica

Lojzka Zajec – blagajničarka

Sonja Boh, Iva Čak¹, Tatjana ©kamperle, Katja Bricelj, Betka Simonič, Ljuba Ahlin,Milena Maganja

 

NADZORNI ODBOR:

Jo¾efa Kastelic, Roman Virant, Olga Meglen

 

ČASTNO RAZSODI©ČE:

 Dane Galonja, ®agar Ana, Cizelj Fani

 

Dejavnost TD je ¹e posebej pomembna  v okolju, ki nima drugih nosilcev turistične ponudbe. V TD se ljudje interesno povezujejo na načelih svobodnega zdru¾evanja in prostovoljnosti dela.

Z aktivnostmi, ki jih izvajamo celo leto ¾elimo o¾iviti staro ¹marsko jedro, vzpodbujati okoljsko - olep¹evalne in rekreativne dejavnosti ter ohranjati kulturno dedi¹čino kraja.

                  

AKTUALNOSTI:

Bolj podrobno o trenutnih akcijah TD ©marje-Sap je pod aktualno.

 

Z namenom ohranjanja kulturne dedi¹čine v kraju smo v program dela vključili tudi večletni projekt "Pot kulturne dedi¹čine ©marje Sap". Cilj projekta je, da v nekaj letih trasiramo in z informacijskimi tablami opremimo pot, ki bo zanimiva  tako za pohodnike, kot kolesarje in bo hkrati osve¹čala  domače in seznanjala popotnike o dedi¹čini na¹ega kraja.

 

Pričetek projekta bomo obele¾ili s postavitvijo arheolo¹ke table "Rimska cesta" in zanimivimi spremljevalnimi dogodki.

Vabilo:

 

Tabla:

 

 

V letu 2008 ste si ¾e lahko ogledali :

·         29.2.2008 v Turnčku – monodramo Trubar pred slovenska procesija v izvedbi dramskega igralca Anatola ©terna

·         9.4.2008 v Turnčku  - razstavo fotografij »Na¹e kapelice na poti do knjige« v izvedbi Univerze za tretje ¾ivljensko obdobje Grosuplje (soorganizacija)

 

·         5.4.2008  sodelovali pri akcije spomladanskega či¹čenja okolja "Dobra volja pot do čistega okolja"

·         se dru¾ili z gasilci na "Florjanovo nedeljo"

·         17.5.2007 udele¾ili izleta po Notranjski

 

Pretekli projekti :

TD ©MARJE-SAP je v septembru 2007 pripravilo ¾e drugo odmevno odmevno prireditev

 

 

 

 
Kontakt:

Mobitel predsednik: 031/601-641

Mobitel tajnica: 031/601-640

Telefon:  01/7875-783
E-mail: ks.smarje.sap@siol.net
Splet: www.smarje-sap.si


Koledar dogodkov
PRIJAVA OKVAR NA JAVNI RAZSVETLJAVI

 http://www.jrl.si/prijava-napak


Urejanje strani