TURISTIČNO DRU©TVO ©MARJE – SAP                                       

 

Lahova 1

1293 ©marje – Sap

Telefon: 051 254 462 in 041 513 839                                                                               

E-mail:  tdsmarjesap@gmail.com

 

VIDEOhttp://www.vimeo.com/2956146


ORGANI:


UPRAVNI ODBOR:

Jo¾e Grozde (predsednik)

Zdenka Semenič (podpredsednica)

Mira Zavir¹ek (tajnica)

Lojzka Zajec (blagajničarka)

Sonja Boh, Iva Čak¹, Tatjana ©kamperle, Katja Bricelj, Betka Simonič, Ljuba Ahlin in Milena Maganja

 

NADZORNI ODBOR:

Jo¾efa Kastelic, Roman Virant, Olga Meglen

 

ČASTNO RAZSODI©ČE:

Dane Galonja, ®agar Ana, Cizelj Fani

 

Dejavnost TD je ¹e posebej pomembna  v okolju, ki nima drugih nosilcev turistične ponudbe. V TD se ljudje interesno povezujejo na načelih svobodnega zdru¾evanja in prostovoljnosti dela. Z aktivnostmi, ki jih izvajamo celo leto, ¾elimo o¾iviti staro ¹marsko jedro, vzpodbujati okoljsko - olep¹evalne in rekreativne dejavnosti ter ohranjati kulturno dedi¹čino kraja.

                  

 

Z namenom ohranjanja kulturne dedi¹čine v kraju smo v program dela vključili tudi večletni projekt "Pot kulturne dedi¹čine ©marje - Sap". Cilj projekta je, da v nekaj letih trasiramo in z informacijskimi tablami opremimo pot, ki bo zanimiva  tako za pohodnike, kot kolesarje in bo hkrati osve¹čala  domačine in seznanjala popotnike o dedi¹čini na¹ega kraja.

 


Vabilo (EN DAN PO RIMSKO - 2008):

 

Tabla:

 

 

V letu 2008 ste si ¾e lahko ogledali :

·         29.2.2008 v Turnčku – monodramo Trubar pred slovenska procesija v izvedbi dramskega igralca Anatola ©terna

·         9.4.2008 v Turnčku  - razstavo fotografij »Na¹e kapelice na poti do knjige« v izvedbi Univerze za tretje ¾ivljensko obdobje Grosuplje (soorganizacija)

 

·         5.4.2008  sodelovali pri akcije spomladanskega či¹čenja okolja "Dobra volja pot do čistega okolja"

·         se dru¾ili z gasilci na "Florjanovo nedeljo"

·         17.5.2007 udele¾ili izleta po Notranjski

 

Pretekli projekti :

TD ©MARJE-SAP je v septembru 2007 pripravilo ¾e drugo odmevno odmevno prireditev

 

 

 

 


Krajevna skupnost 

©MARJE - SAP

 

Predsednik: +386 (0)31 601 641

Tajnica: +386 (0)31 601 640

Pisarna:  +386 (0)1 787 57 83
E-mail: ks.smarje.sap@siol.net
Splet: www.smarje-sap.si

 


Koledar dogodkov
Javna razsvetljava 
Urejanje strani